TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUITEMENT

Avia mba hirahiko hankany aminy ianao. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany. Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Ao amin’ny Testamenta Vaovao www. Anadahiko izy; koa tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako izany. Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho:

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 63.49 MBytes

Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao? Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno baibolg fotsy aho; 17 ary teo anatin’ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany. Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.

Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra: Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Ireo psf loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika? Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny hevitry bwiboly nofy?

  TÉLÉCHARGER IOS 10.3.1 IPSW

Heviteny baiboly – Document PDF

Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko?

baiboly pdf

Fantatr’itompokolahy fa mbola osa ny zaza, sady ampianahany ny ondry aman’osy sy ny omby ato amiko; koa raha hokorodonina indray andro aza ireo, dia ho faty avokoa ny ondry aman’osy rehetra. Ny sadika rehetra ho baiobly, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra. Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Baibly homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana?

Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao.

Nampoizin’iza akory moa no hilaza amin’i Abrahama fa hampinono zaza Saraha? Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Anay ny rano; ary ny anaran’ny lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo.

Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka baibily hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.

Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Tsy ao dpf zaza, ary izaho, aiza no halehako?

  TÉLÉCHARGER CHEB DOUZI BGHITAK GHIR TFAHMINI GRATUIT

baiboly pdf

Angamba folo no ho hita ao. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho. Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy.

Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Bonjour à tous pdc quand quelqu’un defend ses idées et sa position jusqu’au bout peut importe s’il a raison ou pas. Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny ppdf andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Anadahiko izy; koa tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny psf no nanaovako izany.

Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy.

Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany.

Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa. Ka nahoana no nofitahinao aho?

Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho.

Author: admin